Lid Cliëntenraad

Lid Cliëntenraad | commissiewerkzaamheden en circa 15 vergaderingen per jaar | Roosendaal en Bergen op Zoom

U wilt participeren vanuit de belangen van onze cliënten en u weet daarbij te functioneren in een bestuurlijke omgeving vanuit het cliëntenperspectief? U wilt als lid van de Cliëntenraad meepraten over de zorg van vandaag en die van morgen? Daar bouwen wij aan en daar bouwt u aan mee!

 

Werken in een dynamische organisatie

De Cliëntenraad van het Bravis ziekenhuis is een onafhankelijke belangenorganisatie voor alle cliënten (patiënten en bezoekers) van het ziekenhuis. De Cliëntenraad bestaat uit vrijwilligers. De leden wonen in het werkgebied van het ziekenhuis en voelen zich betrokken bij de ontwikkelingen van het ziekenhuis.

 

De Cliëntenraad vindt zijn oorsprong in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen en heeft als taak het behartigen van gemeenschappelijke belangen van cliënten. Dit doet hij door het beleid van het ziekenhuis kritisch te volgen en hierover, gevraagd en ongevraagd, advies uit te brengen aan de Raad van Bestuur. De Cliëntenraad is alert op ontwikkelingen die voor de cliënt van belang (kunnen) zijn en laat zich door/over de organisatiedelen informeren.

 

De Cliëntenraad bestaat conform het Instellingsbesluit uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden. Momenteel hebben acht personen zitting in de raad (per 1 januari 2020). De Cliëntenraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

 

We dagen u elke dag uit

U stelt de belangen van de cliënten voorop en wilt participeren vanuit het cliëntenperspectief. U kunt samenwerken in een bestuurlijke omgeving en beschikt daarvoor over voldoende bestuurlijk inzicht, sociale en communicatieve vaardigheden.

 

Wij bouwen op uw enthousiasme

We verwachten van u dat u:

 • sterke interesse heeft in de gezondheidszorg in het algemeen en in de patiëntenzorg in het ziekenhuis in het bijzonder;
 • gemotiveerd bent om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van het ziekenhuis te behartigen;
 • bereid bent om tijd te besteden aan het vergaderen, het onderhouden van contacten, het voorbereiden van adviezen en het uitvoeren van diverse taken;
 • woonachtig bent in het werkgebied van Bravis ziekenhuis;
 • kunt omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • in staat bent beleidsstukken te lezen en zich hierover een visie te vormen, met name vanuit het cliëntenperspectief;
 • zich kunt inleven in de belangen van cliënten, maar ook voldoende afstand kunt nemen van persoonlijke belangen;
 • een kritische, positieve en open houding heeft;
 • een evenwichtige, doortastende, constructieve en flexibele instelling heeft;
 • beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • in teamverband kunt functioneren.

 

In het belang van de onafhankelijkheid van de Cliëntenraad bent u niet in dienst of een direct familielid van een medewerker van Bravis ziekenhuis.

 

Waar u het voor doet?

U wordt benoemd voor een eerste zittingstermijn van vier jaar met de mogelijkheid van verlenging voor een periode van vier jaar. Het betreft een onbezoldigde functie. De streefdatum van aantreden is 1 april 2020.

 

De Cliëntenraad heeft als vaste vergaderdag de woensdagavond (10x per jaar). De overlegvergadering met de Raad van Bestuur vindt plaats op vrijdagochtend (5x per jaar). Binnen de Cliëntenraad zijn commissies ingesteld die de plenair te bespreken onderwerpen voorbereiden. Elk lid van de Cliëntenraad maakt deel uit van twee commissies.

 

Iets voor u?

U kunt tot en met 8 maart 2020 uw belangstelling voor de functie kenbaar maken bij de voorzitter van de Cliëntenraad, de heer Ad Vos via mailadres clientenraad@bravis.nl, of via het postadres Cliëntenraad Bravis ziekenhuis, Postbus 999, 4700 AZ  Roosendaal, of via de solliciteer-direct button op de website.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annelies Boogert, ambtelijk secretaris van de Cliëntenraad via telefoonnummer (088) 706 76 68 (op maandag- en dinsdagochtend) of (088) 706 78 75 (op woensdag, donderdag en vrijdagochtend).

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Meer informatie

Bravis ziekenhuis is hard op weg om uit te groeien tot een zorgorganisatie die past bij de wereld van morgen. Om daar te komen hebben we ambitieuze mensen nodig. Idealisten die geloven dat zorg altijd beter kan. Nieuwsgierigen met de drive om nieuwe grond te verkennen. Pioniers die zich niet laten tegenhouden door de muren van het ziekenhuis. En optimisten, die de diversiteit in hun achtergrond, kennis en ervaring zien als de ideale voedingsbodem voor vernieuwing. Wilt u vanuit uw passie invloed kunnen uitoefenen op de zorg van morgen? Dan bent u hier op uw plek. Want hier maken we morgen beter.